Regulamin

 1. DEFINICJE

  Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

  1. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierająca stawkę należnego podatku VAT,
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a wwypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa takżeosoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobaprawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którejustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży
  3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Produkt – produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
  7. Sklep Internetowy – elektroniczna platforma sprzedaży Produktów, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://www.babygem.pl,
  8. Sprzedawca – Mirabelle Urszula Kuklińska, ul. Gorlicka 4a/60 02-130 Warszawa NIP:7010069327 REGON: 146891566.
  9. Treść/Treści – wszelkie elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie Internetowym;
  10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), m. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e – mail),
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, składane przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia Produktu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
  4. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
  6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
  7. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem: - Kontakt telefoniczny na podany w Rejestracji numer telefonu Klienta, - Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w formularzu wypełnionym przez Klienta.
 3. KONTAKT ZE SKLEPEM

  Mirabelle Urszula Kuklińska, ul. Stryjeńskicg 8/278 02-791 Warszawa NIP:7010069327 REGON: 146891566 mail: hello@babygem.pl. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów w niniejszym paragrafie.

 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  2. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  3. Klient może złożyć zamówienie o dowolnej wartości.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po wypełnieniu formularza zamówienia a- przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email.
  5. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:
   • wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego,
   • dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie
   • wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego
   • potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę!”.
  6. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
  8. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu.
  9. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. CENY

  1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
  2. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT.
  3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.
  5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. PŁATNOŚCI

  1. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze Produktu), za pomocą płatności online Blue Media lub Google Pay
 7. DOSTAWA PRODUKTÓW

  1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty za pośrednictwem kuriera DHL
  2. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
  4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.
  5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.
  6. Wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.
  7. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.
  8. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta.
  9. W przypadku, gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostawie Produktu przekracza 7 dni kalendarzowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wynikającego z czasu dostawy określonego w ust. 11 powyżej. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy Mirabelle Urszula Kuklińska, ul. Stryjeńskich 8/278 02-791 Warszawa. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.
  2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie e-maila na adres hello@babygem.pl i informacją o odstąpieniu od umowy.
  3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
  4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Babygem, ul.Stryjeńskich 8/278 02-791 Warszawa
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności w sposób wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych i prawnych).
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, lub b. żądać zwrotu pieniędzy.
  4. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia Ceny Produktu z powodu wady Produktu.
  5. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać mailowo na adres hello@babygem.pl
  6. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj., datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
  7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt. Babygem, ul. Stryjeńskich 8/278 02-791 Warszawa
  8. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
  9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
  10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.
  11. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: hello@babygem.pl.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca: Mirabelle Urszula Kuklińska, ul. Gorlicka 4a/60 02- 130 Warszawa NIP:7010069327 REGON: 146891566.
  2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży
  3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.drogerienatura.pl/polityka-prywatnosci.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2019 r.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany, tj. posiadający Konto Klienta, nie zaakceptuje zmian Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Niezłożenie przez Klienta zarejestrowanego, tj. posiadającego Konto Klienta, w wyżej wskazanym terminie, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta traktowane będzie jako akceptacja proponowanych zmian Regulaminu.
  3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca 1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub 2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży lub Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych.
  8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
  9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce https://babygem.pl/regulamin